Poučenie o uplatnení práv spotrebiteľa v zmysle zákona 102/2014 Z.z.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu RAYPATH ecoclean a.s., Oravská 4, 903 01 Senec, alebo emailom na adresu ecoclean@raypath.sk.

Na tento účel môžete tiež použiť vzorový formulár na web stránke.  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa §7 ods. 1 zákona 102/2014 Zbierky zákonov.

V zmysle §7 odst. 1, zákona 102/2014 Z.z. je spotre­biteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za termín prevzatia tovaru sa považuje termín prevzatia -kompletného tovaru, čo potvrdí spotrebiteľ svojím podpisom na kuriérskej zásielke, ak je tovar doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, alebo na faktúre ak je tovar doručený prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy znáša na základe § 10, ods. 3, zákona 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená, až po doručení vráteného tovaru späť na našu hore uvedenú adresu. Spotre­biteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár podľa prílohy č.3 k zákonu 102/2014 Z.z.

Vyplňte tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

Predávajúci: RAYPATH ecoclean a.s., Oravská 4, 903 01 Senec

e-mail: ecoclean@raypath.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy: