Etický kódex spoločnosti raypath ecoclean A.S.

Tento etický kódex riadi správanie a vzťah RAYPATH ecoclean ku koncovým zákazníkom. Predstavuje pravidlá vzájomného férového prístupu.

Kódex zároveň znamená stotožnenie sa s hodnotovým systémom spoločnosti RAYPATH ecoclean.

Kódex má slúžiť na ochranu a spokojnosť koncových zákazníkov, zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť obchodného modelu, pokračovať v dlhodobej tradícii  a chrániť dobrú povesť spoločnosti.

1.1. Spoločnosť  RAYPATH ecoclean a obchodní zástupcovia používajú len jednoznačný a férový obchodný postup.

1.2. Koncovému zákazníkovi sa oznámia presné informácie o produktoch, ku ktorým patria aj informácie o cenách, platobných detailoch, informácie o vrátení tovaru a tiež informácie o práve na odvolanie. V zásade možno podať iba také informácie, ktoré zodpovedajú oficiálnym vyhláseniam spoločnosti.

1.3. Spoločnosť RAYPATH ecoclean a obchodní zástupcovia rešpektujú súkromie koncového zákazníka, produkty  možno prezentovať len vtedy, keď s tým koncový zákazník výslovne súhlasí. Prioritou je ochrana osobných údajov o koncových zákazníkoch.

1.4. Spoločnosť RAYPATH ecoclean sa vyznačuje férovým prístupom. Nevyužíva neznalosť, zdravotné komplikácie, starobu ani nedostatočné vyjadrovacie schopností koncového zákazníka.

1.5. Objednávky od koncových zákazníkov sa spracúvajú v čo najkratšom čase. Dodávka nasleduje najneskôr do 3 dní (za predpokladu, že sa nedohodol iný dodací termín). Problémy pri spracovaní objednávky sa bezodkladne oznámia koncovému zákazníkovi.
1.6. O produktoch podáva len také informácie, ktoré zodpovedajú oficiálnym údajom a vyhláseniam spoločnosti.

1.7. Obchodní zástupcovia RAYPATH ecoclean  sa vyznačujú otvoreným, spravodlivým vystupovaním.
1.8. Obchodní zástupcovia RAYPATH ecoclean sú lojálni voči spoločnosti a vždy ju reprezentujú seriózne a vhodným spôsobom. Snažia sa, pokiaľ je to v ich moci, aby nepoškodili povesť spoločnosti.

1.9. Základom správania obchodných zástupcov RAYPATH ecoclean sú Pravidlá obchodovania spoločnosti RAYPATH ecoclean

1.10. Obchodní zástupcovia RAYPATH ecoclean vždy vystupujú ako seriózni obchodní zástupcovia

 

Tento etický kódex správania je záväzný pre všetkých obchodných zástupcov  RAYPATH ecoclean

a každý obchodný zástupca sa zaväzuje, že ho bude dodržiavať.